ดูฤกษ์คลอดบุตรตามช่วงเวลาเกิด

ดูฤกษ์คลอดบุตรตามช่วงเวลาเกิด


 


ดวงวันนี้ การดูฤกษ์คลอดบุตรตามช่วงเวลาเกิดนั้นหลายคนค่อนข้างให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการพิสูจน์ว่าดาวมีอิทธิพลต่อมนุษย์มีหลายวิธี มีวิธีหนึ่งสามารถโดยเราดูได้จากตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ณ เวลาเกิดของแต่ละคน ซึ่งดวงอาทิตย์ หมายถึง ตนเอง

        ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในดาวชะตาจะบอกถึงการคิดถึงตนเองของผู้นั้น (เป็นเรื่องธรรมชาติที่แต่ละคนจะต้องคิดถึงตนเอง แต่จะมีการคิดถึงตนเองที่แตกต่างกันออกไป) ช่วงเวลาเกิดในแต่ละวันสามารถบ่งบอกถึงการคิดถึงตนเองของแต่ละคนได้ โดยเราสามารถแบ่งได้ตามช่วงเวลา ช่วงเวลาทั้งหมดแบ่งเป็น 12 ช่วงเวลาใน 1 วัน (24 ชม.) หนึ่งช่วงเวลามีประมาณ 2 ชม. ทั้งนี้เวลาในแต่ละช่วงอาจมีการคลาดเคลื่อนไปได้ในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับว่าในวันนั้นวันพระอาทิตย์จะขึ้นขอบฟ้าและลับขอบฟ้าเมื่อเวลาใด บางฤดูกาลการขึ้นของพระอาทิตย์ก็อาจมีการคลาดเคลื่อนไปได้มากเช่นกัน

        อิทธิพลของดวงอาทิตย์จะกำหนดให้เราคิดโดยไม่รู้ตัว และยังทำให้เราคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่แต่ละคนจะต้องคิดถึงตนเองในเรื่อง.......(ตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์)

        ช่วงเวลาประมาณ 6.00 น. - 8.00 น. คิดถึงเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับตนเอง แต่เก็บซ่อนไว้

        บุคคลนั้นเป็นคนที่เก็บซ่อนความคิดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองอยู่ภายใน เบื้องหลังเขายึดถือความคิดเห็นของตนเองเป็นหลัก ยึดความของตนเองเป็นศูนย์กลาง คิดสิ่งใด ๆ คิดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง หรือมีความคิดเป็นของตนเอง และต้องการรับรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ซึ่งเป็นความคิดที่เขาจะเก็บเอาไว้ภายใน และจะนำมาใช้เมื่ออยู่เบื้องหลัง, คนสนิท หรือในที่ส่วนตัว

        ช่วงเวลาประมาณ 8.00 น. – 10.00 น. คิดถึงเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

        บุคคลนั้นเป็นคนที่คบหาเพื่อนเพื่อตนเอง เลือกคบหาเพื่อนที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ตัดสินใจเลือกคบหาเพื่อนด้วยตนเอง หรือต้องการเพื่อนที่มีความคิดเป็นของตนเอง เขามีจุดยืนในการคบหาเพื่อนเป็นของตนเอง

        ช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. – 12.00 น. คิดถึงงานที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

        บุคคลนั้นเป็นคนที่ทำกิจกรรม และงานต่าง ๆ เพื่อตนเอง เขาเลือกทำงานของตนเอง งานที่เกี่ยวข้องกับตนเอง งานที่ตนเองได้ประโยชน์ หรืองานที่ขึ้นอยู่กับตนเอง เขามีเป้าหมายในชีวิตเป็นของตนเอง เลือกทำสิ่งใด ๆ เพื่อตนเอง (ส่งผลถึงงานและกิจกรรมหลัก)

        ช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. – 14.00 น. คิดถึงเรื่องที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

        บุคคลนั้นเป็นคนที่สนใจตนเอง มีความสนใจสิ่งใด ๆ โดยคิดถึงตนเองเป็นหลัก เลือกสนใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สนใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเอง สนใจในเรื่องที่ขึ้นอยู่กับตนเอง เขาแสวงหาตัวตนของตนเองจากสิ่งต่าง ๆ ภายนอก ออกไปหาสิ่งต่าง ๆ เพื่อตนเองจากภายนอก (ส่งผลถึงสิ่งที่สนใจและงานอดิเรก)

        ช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. – 16.00 น. ไม่ยึดถือว่าเรื่องใดจะต้องเกี่ยวข้องกับตนเองเป็นพิเศษ

        บุคคลนั้นเป็นคนที่ไม่คิดถึงตนเองเป็นหลัก ไม่ยึดความของตนเองเป็นศูนย์กลางในเรื่องใด ๆ เป็นพิเศษ ไม่จำเป็นต้องคิดสิ่งใด ๆ เพื่อตนเอง ไม่ต้องการคิดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองมากนัก

       ช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. – 18.00 น. คิดถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

        บุคคลนั้นเป็นคนที่คบหากับผู้อื่นเพื่อตนเอง เลือกคบหากับคนที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ตัดสินใจเลือกคบหาผู้อื่น หรือเข้าสังคมด้วยตนเอง มีการคบหาผู้อื่นด้วยเรื่องของตนเอง หรือต้องการสัมพันธ์กับคนที่มีความคิดเป็นของตนเอง เขามีจุดยืนในการเข้าสังคมเป็นของตนเอง

        ช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. – 20.00 น. คิดถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

        บุคคลนั้นเป็นคนที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นเพื่อตนเอง การปฏิบัติต่อบุคคลอื่นจะยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง เลือกปฏิบัติกับคนที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง หรือเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ นอกจากนี้บุคคลนั้นเป็นคนที่จะร่วมงานกับบุคคลอื่นเพื่อตนเอง จะเลือกร่วมงานกับบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวข้องกับตนเอง หรือร่วมงานกับคนที่มีความคิดเป็นตนเอง หรือร่วมงานในงานที่ขึ้นอยู่กับตนเองเป็นหลัก หรือร่วมงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

        ช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. – 22.00 น. คิดถึงความรักที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

        บุคคลนั้นคิดถึงความรักของตนเองเป็นหลัก ยึดถือแนวทางความรักของตนเองเป็นศูนย์กลาง มีความรักเพื่อตนเอง เลือกคนรักที่มีความคิดเป็นของตนเอง เขามีจุดยืนทางความรักเป็นของตนเอง (คล้ายกับช่วงเวลาประมาณ 10.01 น. – 12.00 น. แต่เปลี่ยนจากเพื่อนเป็นคนรัก)

        ช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. – 24.00 น. คิดถึงวิธีการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

        บุคคลนั้นเป็นคนที่คิดถึงการการตัดสินใจของตนเองเป็นหลัก ตัดสินใจเพื่อตนเอง ตัดสินใจเลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เขามีอุดมการณ์เป็นของตนเอง มีแนวทางชีวิตเป็นของตนเอง และเพื่อตนเอง หรือแนวทางที่เป็นประโยชน์ในชีวิตของตนเอง

        ช่วงเวลาประมาณ 0.00 น. – 2.00 น. คิดถึงเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของตนเอง

        บุคคลนั้นเป็นคนที่คิดถึงการปฏิบัติของตนเองเป็นหลัก ยึดวิธีการปฏิบัติของตนเองเป็นศูนย์กลาง คิดวิธีการปฏิบัติ และวิธีการแก้ปัญหาของตนเอง เลือกใช้วิธีการที่เป็นของตนเอง วิธีการที่ตนเองได้เปรียบ หรือใช้วิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

        ช่วงเวลาประมาณ 2.00 น. – 4.00 น. คิดถึงเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการเงินของตนเอง

        บุคคลนั้นเป็นคนที่คิดถึงการเงินของตนเองเป็นหลัก ยึดการเงินของตนเองเป็นศูนย์กลาง คิดสิ่งใด ๆ เพื่อการเงินของตนเอง คิดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินตนเอง หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการเงินของตนเอง และต้องการรับรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินของตนเอง

        ช่วงเวลาประมาณ 4.00 น. – 6.00 น. คิดถึงเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

        บุคคลนั้นเป็นคนที่คิดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองเป็นหลัก ยึดความของตนเองเป็นศูนย์กลาง คิดสิ่งใด ๆ คิดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง หรือมีความคิดเป็นของตนเอง และต้องการรับรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง (เหมือนช่วงเวลา 6.00 น. - 8.00 น. แต่ไม่เก็บซ่อน)

         สรุป
 
        เวลาเกิด 24 ชั่วโมง แบ่งได้ 12 ช่วง แต่ละช่วงเวลาจะบอกว่าคนที่เกิด ณ เวลานั้นจะคิดถึงตนเองในเรื่องใด ได้แก่ เรื่องทั่วไป (แต่เก็บไว้เบื้องหลัง), เพื่อน, การทำงาน, ความสนใจ, ความสัมพันธ์, การร่วมงาน, ความรัก, การตัดสินใจ, การเงิน, เรื่องทั่วไป และมีช่วงเวลาประมาณ 14.00 - 16.00 น. ที่จะใช้ความคิดของตนเองน้อย

         หมายเหตุ

        ช่วงเวลาที่ให้ไว้ดังกล่าวเป็นเพียงการแยกแยะถึงการคิดถึงตนเองและความเป็นผู้นำเท่านั้น ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง บุคลิกดังกล่าวอาจสังเกตให้เห็นได้มากน้อยต่างกัน และมิได้หมายรวมว่าช่วงเวลาใดดีหรือไม่ดี เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวดูจากตำแหน่งของดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ต้องดูที่ปัจจัยของดาวอื่น ๆ ประกอบด้วย แต่อย่างไรก็ดีลักษณะบุคลิกตามช่วงเวลาดังกล่าวก็ถือเป็นลักษณะบุคลิกที่สำคัญที่จะส่งผลไปตลอดชีวิตเช่นกัน

        ช่วงเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้น เช่น หากดวงอาทิตย์ขึ้น 5.30 น. เวลาที่เปลี่ยนช่วงเวลาจะเลื่อนมา 30 นาที โดยประมาณ จาก 6.00 น. - 8.00 น. ก็จะเป็น 5.30 น. - 7.30 น. เป็นต้น และช่วงเวลาอื่น ๆ ก็จะเลื่อนเวลามา 30 นาทีโดยประมาณ

        เวลาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณ ในความเป็นจริงจะมีการคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากเวลากลางวันและกลางคืนไม่เท่ากัน และแตกต่างกันไปตามภูมิลำเนาด้วย

        หากเป็นวันใกล้วันจันดับสนิท (ประมาณแรม 15 ค่ำ) ความหมายของทุกช่วงเวลาจะอ่อนลง เนื่องจากมีดวงจันทร์เข้ามาถ่วงความหมายของดวงอาทิตย์

        การทำนายข้างต้นเป็นเพียงการพิสูจน์อิทธิพลของดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียว แต่การดูฤกษ์คลอดนั้นจะต้องดูดาวอื่น ๆ ด้วย ซึ่งจะทำให้เราทราบได้ว่าเด็กที่เกิดมามีทิศทางไปในทางที่ดีหรือไม่ดีอย่างไร การผสมผสานของตำแหน่งดาวต่าง ๆ จะทำให้แต่ละคนมีความคิดและความสามารถแตกต่างกันออกไป

แหล่งที่มา...poweroffortune.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: