Facebook Twitter
gPlus 

คติความเชื่อแบบคนโบราณ

ทำไมต้องท่องนะโมสามจบก่อนสวดมนต์ทุกครั้ง

1,379

14 ก.ค.60 10.19 น.

ทำไมต้องท่องนะโมสามจบก่อนสวดมนต์ทุกครั้ง

คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมก่อนสวดมนต์ทุกบท จะต้องท่องนะโมสามจบก่อน คนโบราณสอนไว้ พระพุทธเจ้าบัญญัติ หรือสาเหตุมาจากอะไรกันแน่ แล้วทำไมต้องสามจบ บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     การสวดมนต์เป็นกิจสำคัญสำหรับทุกศาสนา เพราะบทสวดมนต์ประกอบไปพร้อมคำสอนพระศาสดา รักษาธรรมเนียมศักดิ์สิทธิ์ให้คงอยู่ จิตใจมนุษย์เมื่อได้ท่องบทสวดจะมีสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน จิตเป็นสมาธิจะเลิกคิดร้าย จะรับฟังแต่คำสั่งสอนที่ดี ๆ และที่สุดทุกศาสนาเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนเป็นคนดี แต่บทสวดมนต์บางบทในศาสนาพุทธจะต้องท่องนะโมสามจบก่อนเสมอ โบราณจารย์สอนว่าเป็นการเปล่งวาจาบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตที่ผ่านมาทุกพระองค์ แบ่งออกเป็นสามประเภทคือประเภทที่หนึ่งพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้ปัญญาบำเพ็ญเพียรบารมี แล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ที่เรากราบไหว้อยู่ทุกวันนี้คือพระพุทธเจ้าประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สองพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้ศรัทธาบำเพ็ญเพียรบารมี แล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ประเภทที่สามพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้พระวิริยะบำเพ็ญเพียรบารมี แล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ฉะนั้นการกล่าวนะโมสามจบเป็นการน้อมสักการะพระพุทธเจ้าทั้งสามประเภท

     นะโม ตัสสะ ภะคะวะโตแปลความหมายโดยรวมว่า ขอน้อมสักการะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ที่เป็นใหญ่เหนือมนุษย์เทวดา สัตว์โลกทั้งปวงทรงจำแนกพระธรรมที่ยิ่งใหญ่ อะระหะโต เป็นผู้ห่างไกลกิเลส สัมมาสัมพุทธัสสะ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง กลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบาน โบราณจารย์กล่าวว่าการท่องนะโมสามจบเสริมบทสวดมนต์มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นการกล่าวคำสรรเสริญพระพุทธเจ้ารวมทั้งพระพรหมชั้นเทพ

     ตั้งแต่โบราณนานมาพระสงฆ์และชาวพุทธจะสวดมนต์ไหว้พระ ในวันพระ วันสำคัญและโอกาสที่เหมาะสม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ แต่ละบทสวดมนต์ศาสนาพุทธประกอบไปพร้อมทั้งคำสั่งสอน สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย อวยชัยให้พร การสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนจะเสริมบารมี สมาธิส่งผลให้นอนหลับ แผ่จิตเมตตา สรรเสริญศรัทธากำจัดบาป และรักษาพระธรรม ชาวพุทธควรสวดมนต์ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส ที่สำคัญอย่าลืมท่องนะโมสามจบรำลึกพระคุณพระพุทธเจ้าในอดีตก่อนเสมอ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน