ประเพณีเล่นเพลงเรือ ความเชื่อเก่าแก่ในช่วงฤดูน้ำ



ประเพณีเล่นเพลงเรือ การเล่นเพลงเรือ ส่วนหนึ่งเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจากประเพณีลากพระน้ำ ดังนั้นจึงได้เรียกกันว่า “เพลงเรือพระ” ซึ่งมักร้องเล่นกันในระหว่างมีงานประเพณีลากพระน้ำ แต่ลางแห่งก็จัดให้มีการเล่นสนุกกันในโอกาสที่มีงานทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และงานฉลอง รื่นเริงอีกด้วยในฤดูน้ำเดือน 11 เดือน 12 ซึ่งเคยมีอยู่ทางเกาะสมุย บ้านดอน ไชยา ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     และทางจังหวัดชุมพรก็มีชื่อเรื่องเพลงเรือมาก ตลอดจนที่บ้านแหลมโพธิ์ (ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ หรือ อ.บางกล่ำปัจจุบัน) ย่านทะเลสาบสงขลาหลายตำบลก็มีเล่นเพลงเรือเช่นกัน ปัจจุบันการเล่นเพลงเรือใกล้จะสูญเต็มที

     ตัวอย่างเพลงเรื่องที่นำมากล่าวถึงต่อไปนี้ได้มาโดยความบังเอิญ คือ เมื่อ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2513 ผู้เขียนไปขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดหัวเวียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี มีชายสติไม่ค่อยดีคนหนึ่งมานั่งร้องเพลงอยู่ที่ปากหลุม เห็นว่าไพเราะน่าสนใจจึงขอจดบันทึกไว้ได้ส่วนหนึ่ง

บทความโดย : ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์, ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้.--กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2548.
ข้อมูลโดย : เว็บไซต์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: