ลูกอมพระพิฆเนศ, ลูกอมพระพิฆเนศวร, เทพแห่งความสำเร็จ


พระพิฆเนศหรือ พระพิฆเนศวร ผู้เป็นเทพแห่งความสำเร็จ และเป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรคทั้งมวลทรงเป็นเทพที่มีความสำคัญ ได้รับการเคารพบูชาอย่างแพร่หลาย ในหมู่คนทุกเชื้อชาติศาสนา ทุกสาขาอาชีพ ทั้ง ในพิธีทางศาสนาพุทธ และ ศาสนาพราหมณ์ ทั้งชนชั้นปกครองพ่อค้า ข้าราชการ นักแสดง หรือแม้แต่ในดินแดนล้านนาก็ยังมีการประดิษฐานรูปบูชาขององค์พระพิฆเนศไว้ หน้าประตูทางเข้าวัดวาอารามปะรำพิธีต่าง ๆ

      โดยนัยยะแห่งการประสิทธิ์ประสาทความสำเร็จขจัดซึ่งอุปสรรคขัดข้องในการ ประกอบกิจการงาน และ พิธีกรรมทางศาสนาด้วยเคารพในปัญญาความเฉลียวฉลาด ความกล้าหาญ ความกตัญญู ความสามารถฤทธานุภาพขององค์พระพิฆเนศ และความสามารถทางศิลปะวิทยาการ ไปจนถึงความอ่อนน้อมถ่อมตัวและเมตตาธรรม กุศโลบายในการกำราบศัตรูแล้ว ก็ทรงอภัยและให้โอกาสในการกลับตัวและตั้งให้เป็นเทพบริวารของท่านไม่ใช้วิธี การกำจัดหรือฆ่าล้างผลาญศัตรูให้ถึงแก่ชีวิตคุณธรรมในตัวของท่านที่แสดงออก เหล่านี้จึงได้ทำให้พระพิฆเนศได้รับการเคารพนับถือ อย่างกว้างขวาง ในอินเดีย จีนและหลายประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้แม้แต่องค์พระศิวะมหาเทพผู้สร้าง และพระบิดาแห่งองค์พระพิฆเนศยังกล่าวว่าไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใดหรือทำพิธีบูชาใด ให้ทำการบูชาพระพิฆเนศก่อนกระทำการทั้งปวง “ผู้ใด ต้องการความสำเร็จให้บูชาพระพิฆเนศ” “ผู้ใด ต้องการพ้นจากความขัดข้องทั้งปวง ให้บูชาพระพิฆเนศ”

      พระพิฆเนศในฐานะผู้ลิขิตมหากาพย์มหาภารตยุทธมีตำนานที่กล่าวถึงสติปัญญาและไหวพริบของพระพิฆเนศไว้ หลายตอน เช่นเมื่อครั้งหนึ่งมหาฤาษีวยาสะมีความต้องการที่จะเขียนมหากาพย์ภารตะ แต่เกรงว่าตนจะทำเองไม่สำเร็จจึงไหว้วานให้ผู้อื่นช่วย แต่ไม่มีใครกล้าอาสาที่จะรับงานชิ้นนี้ฤาษีนารอดเห็นว่าพระพิฆเนศองค์เดียวเท่านั้นที่จะเขียนมหากาพย์ชิ้นนี้ได้ในที่สุดฤาษีวยาสะจึงต้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระพิฆเนศพระ คเณศบอกว่าจะเขียนตามที่ฤาษีบอก

      แต่ทันทีที่ฤาษีหยุดบอกจะหยุดเขียนทันที ฝ่ายฤาษีบอกว่าสิ่งที่พูดออกไปจากปากของเรา ท่านต้องตีความให้ถ่องแท้ก่อนที่จะลงมือเขียนฉะนั้นเมื่อฤาษีต้องการใช้ความ คิดสำหรับโศลกต่อไปก็จะบอกศัพท์ยาก ๆเพื่อให้พระพิฆเนศตีความเสียก่อน เพื่อเป็นการประวิงเวลาพระพิฆเนศจึง ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดอัจฉริยะ ในฐานะที่เป็นผู้ลิขิตมหากาพย์มหาภารตะ ซึ่งถือว่าเป็นคัมภีร์มหากาพย์สุดยอดของฮินดู อย่างไรก็ตามเรื่องมหากาพย์มหาภารตยุทธ์นี้ แน่นอน คงไม่มีใครเชื่อว่ามาจากฝีมือพระพิฆเนศแน่แต่นั่นเป็น ภูมิปัญญาของปราชญ์โบราณที่ต้องการจะบอกกับคนในยุคสมัยต่อไปว่าการบูชาครู เพื่อขอดวงปัญญาในการทำงานให้ลุล่วงนั้น เป็นสิ่งสำคัญในลำดับแรก

      พาหนะของพระพิฆเนศ หนูกับช้างเป็นสัญลักษณ์ของการพึ่งพาและปรองดอง ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงอำนาจและความมีชัยของฝ่ายที่อยู่เหนือกว่า ในทางมานุษยวิทยาแล้วมีผู้วิเคราะห์ไว้ว่าหนูกับช้างเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า สองกลุ่มเผ่าที่มีชัยเหนือกว่าอาจจะเป็นชนกลุ่มที่นับถือช้างอยู่แต่เดิมจึง ได้สร้างและยึดเอาประเพณีการนับถือช้างเป็นเทพเจ้า มาเป็นตัวแทนกลุ่มหรืออีกอย่างที่เป็นไปได้คือ คนสมัยดั้งเดิมนั้นประกอบอาชีพทางด้านกสิกรรมและแน่นอน หนูย่อมเป็นศัตรูอันร้ายกาจของไร่นาภาพที่แสดงออกในรูปของช้างและงู ที่เป็นสังวาลนั้นได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ทำลายหนู อันเป็นศัตรูสำคัญของผลิตผลทางการเกษตรอย่างชัดเจนทั้งการนำหนูมาเป็นบริวาร นั้น เนื่องจากหนูขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วหนูได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีความฉลาด และกัดทุกอย่างให้ขาดได้ดังนั้นจึงเป็นความเหมาะสมสำหรับการเป็นพาหนะของ เทพเจ้าแห่งปัญญาอันมีคุณสมบัติในการขจัดซึ่งอุปสรรค

      วันคเณศจตุรถีการบูชาพระพิฆเนศเรียกว่า“พิธีคเณศจตุรถี” มีความหมายว่า “พิธีอุทิศต่อพระพิฆเนศ” จะกระทำวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือนภัทรบท หรือเดือน ๑๐ ในวันที่ประกอบพิธีคเณศจตุรถีนั้นประชาชนทั้งหลายจะพากันมาทำสักการะบูชา รูปเคารพของพระพิฆเนศที่ปั้นด้วยดิน (เผา )เครื่องบูชาจะประกอบไปด้วยดอกไม้ (โดยเฉพาะดอกไม้สีสดใส เช่น สีแดง, สีเหลือง, สีแสด) ขนมต้ม, มะพร้าวอ่อน, กล้วย, อ้อย, นมเปรี้ยว(แบบแขก) ขณะทำการบูชาผู้บูชาจะท่องพระนาม ๑๐๘ ของพระพิฆเนศ หลังจากการบูชาแล้วก็จะเชิญพวกพราหมณ์ ผู้ประกอบพิธีมาเลี้ยงดูกันให้อิ่มหนำสำราญ

      คาถาบูชาพระพิฆเนศ: สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้ก็คือผู้ที่จะสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศ ควร จะต้องทำปรันยัน(อาบน้ำชำระร่างกายหรือล้างมือล้างเท้า)ก่อนที่จะเริ่มสวด มนต์ โดยจะต้องทำปรันยันสามหนหรือมากกว่าก่อนที่จะสวดต้องสวดมนต์อย่างน้อยให้ได้ หนึ่งรอบของลูกประคำ (๑๐๘ ครั้ง )และจะต้องกำหนดชั่วโมงและสถานที่เพื่อการท่องสวดมนตร์ที่จะต้องทำติดต่อกัน เป็นประจำโดยต้องตั้งจิตให้แน่วแน่ประกอบสมาธิอันจะนำมาซึ่งความ ศักดิ์สิทธิ์และอำนาจอันเร้นลับ

      ข้อเตือนก็คือผู้บูชาจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไข้ในเวลาสวดมนตร์และจะไม่กระทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

      ๑.โอมฺ คัม คณะปัตเย นะมะหะ :มนตร์นี้ได้มาจากพระคัมภีร์ คเณศ อุปนิษัททุกๆครั้งจะต้องเริ่มต้นการสวดมนตร์นี้ บูชาพระพิฆเนศก่อน ออกเดินทาง หรือในการเริ่มต้นบทเรียนใหม่หรือ ก่อนเริ่มต้นการทำสัญญาธุรกิจใหม่ ก็เพื่อขจัดอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะนำมาซึ่งความสำเร็จสมประสงค์
      ๒.โอมฺ นโมภัควเต คชานนายะ นะมะหะ :มนตร์นี้เป็นมนตร์แห่งการกราบไหว้บูชาที่พระพิฆเนศทรงโปรดมาก
      ๓.โอมฺ ศรี คเนศายะ นะมะหะ :มนตร์นี้ส่วนมากจะต้องสั่งสอนให้เด็กๆท่องบูชาพระพิฆเนศ สวดเพื่อปัญญาความเฉลียวฉลาดที่จะได้รับ เพิ่มพลังการจดจำและ ให้ผลสำเร็จในการสอบ การเล่าเรียนเช่นเดียวกันคนทั่ว ๆไปอาจใช้มนต์นี้ได้เพื่อความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในธุรกิจข้อมูลโดย Asiamulet

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: