กัวหมิง หมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย


หมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย
กัวหมิง หมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย
หรือ กัวหมิง มีความสำคัญอย่างไร? และแต่ละคนมีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย..เป็นหมายเลขอะไร ดูดวงไทยซ่าส์มีวิธีคำนวนหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยมาฝากทุกๆคนกันค่ะ

        9 ดวงชะตาของบุคคล มีส่วนสำคัญในนำมาพิจารณาเพื่อหาความสอดคล้องทางฮวงจุ้ยที่เรียกว่า การค้นหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย ดังวลีที่เราคุ้นเคยกันดีว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ผู้ที่สนใจจะใช้หลักวิชาฮวงจุ้ยเพื่อนำพาความสำเร็จมาสู่ตนเองจึงจำเป็นจะต้องทราบก่อนว่าตนเอง มีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย..เป็นหมายเลขอะไร และเป็นคนฮวงจุ้ยตะวันตกหรือตะวันออก โดยทำตามขั้นตอนในการค้นหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยของตนเองหรือที่ภาษาจีนเรียกว่า กัวหมิง ดังนี้

        หลักการค้นหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย

        ผู้ที่สนใจจะใช้วิชาฮวงจุ้ยในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองหรือช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ท่านจำเป็นต้องทราบก็ คือข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวท่านหรือบุคคลที่จะใช้วิชาฮวงจุ้ย ทั้งนี้เพราะวิชาฮวงจุ้ยประกอบไปด้วยหลักการที่สำคัญ 2 ส่วนคือ การดัดแปลง จัดวาง ปรับปรุงบ้านให้สอดคล้องกับภูมิกำเนิดหรือพื้นดวงชะตาของท่าน และ การตกแต่งปรับปรุงบ้านให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก

        ซึ่งในบทความตอนนี้จะแนะนำในการค้นหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย เพราะ หมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย มีส่วนสำคัญอย่างมากในการนำผลการคำนวณที่ได้มาวิเคราะห์ดวงชะตา ความสอดคล้องกับตำแหน่งธาตุและทิศที่ส่งเสริมดวงชะตาของท่านให้เจริญรุ่งเรืองและทราบถึงตำแหน่งธาตุและทิศที่บั่นทอนดวงชะตาของท่านให้ตกต่ำทั้งนี้เพราะวิชาฮวงจุ้ยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างฟ้า ดิน และมนุษย์

        คำว่า ฟ้าในวิชาฮวงจุ้ยนั้นหมายถึง วันเวลาเดือนปีที่ท่านถือกำเนิด ชาติตระกูล ฐานะ ครอบครัวและความเป็นอยู่ หรือที่คนจีนโบราณมักเรียกว่า ชะตาฟ้ากำหนด เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสภาพแวดล้อมที่หลอมรวมดวงชะตาของเราได้ ทั้งนี้รวมไปถึงสภาพแวดล้อมและบุคคลอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา

        ส่วนคำว่าดิน ในวิชาฮวงจุ้ย หมายถึง อาคารบ้านเรือน สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยซึ่งมีผลอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของเรา เพราะมนุษย์ใช้อาคารบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย หรือ สรุปอย่างง่ายก็คือพลังของฮวงจุ้ยเคหสถานที่จะส่งผลเกื้อกูลต่อโชคชะตาและการดำเนินชีวิตของท่าน

        และคำว่า มนุษย์ ในวิชาฮวงจุ้ยหมายถึง พฤติกรรมและการกระทำของท่าน ในการเลือกและกำหนดวิถีทางในการดำเนินชีวิต

        สรุปความได้ว่า ส่วนที่เป็นชะตาฟ้ากำหนด เราไม่อาจแก้ไขได้ แต่ในส่วนของดินและมนุษย์นั้นเราสามารถเลือกและกำหนดเองได้และที่กล่าวมาทั้งหมดก็เพื่อให้ท่านได้ทราบว่าหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยของท่านมีส่วนสำคัญอย่างไร ในการนำไปประกอบการพิจารณาในการจัดวางฮวงจุ้ยของท่าน การค้นหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยหรือที่ภาษาจีนเรียกว่า กัวหมิง ของท่านทำได้โดยการคำนวณหาจาก วัน เดือน ปีเกิด ของท่าน ตามลำดับขั้นตอนดังนี้

        นำปี พ.ศ. ที่ท่านเกิด มาทำให้เป็น ค.ศ. โดยการนำไปลบกับ 543 เช่น ท่านเกิดปี พ.ศ. 2507 ทำให้เป็นปี ค.ศ. โดย 2507 – 543 = 1964

        จากนั้นนำเลขทุกตัวของปี ค.ศ. ที่ได้มาบวกกัน คือ 1 + 9 + 6 + 4 = 20 และรวมให้เป็นเลขตัวเดียวคือ 2 + 0 = 2

        ถ้าเป็น เจ้าของกั้วหมิงเป็นเพศ ชาย ให้นำเลขที่ได้ไป ลบกับ 11 เช่น 11 – 2 = 9 แต่ถ้าเจ้าของกั้วหมิงเป็นเพศ หญิง ให้นำเลขที่ได้ไปบวกกับ 4 เช่น 4 + 2 = 6

        ดังนั้นผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2507 เพศชาย มีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย หมายเลข 9 และผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2507 เพศหญิงมีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย หมายเลข 6

        แต่ทั้งนี้การนำปีพ.ศ.ที่ท่านเกิดมาคำนวณหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยนั้น ต้องนำวันและเดือนที่ท่านเกิดมาร่วมพิจารณาด้วย เพราะตามหลัก หกสิบคู่ภูมิ (ลักจับกะจื้อ) หรือปฏิทิน สุริยะคติของจีน กำหนดวันเปลี่ยนศักราชเป็นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี (ยกเว้นบางปีที่เป็นวันที่ 3 หรือ 5 กุมภาพันธ์ ) ฉะนั้น ท่านที่เกิดก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ให้นำเลข พ.ศ. ในปีที่ผ่านมาเป็นตัวพิจารณา เช่น น.ส. อึ้งกิมกี่ เกิด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2534 ให้นำปีพ.ศ. 2533 มาใช้เป็นหลักในการค้นหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย ดังนี้ 2533 – 543 = 1990 จากนั้นนำ1 + 9 + 9 + 0 = 19 ทำให้เป็นเลขตัวเดียว 1 + 9 = 10 และ 1 + 0 = 1 เจ้าของหมายเลขกั้งหมิงเป็นเพศหญิง ให้บวกกับ 4 จะได้ 1 + 4 = 5 ดังนั้น น.ส. อึ้งกิมกี่ มีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยหมายเลข 5

        จากหลักเกณฑ์ขั้นต้นก็หวังว่าท่านผู้อ่านจะสามารถหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยของท่านได้ หมายเลขนั้นจะความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของ ธาตุ และทิศ ตลอดจนความสัมพันธ์ของหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยกับหลักวิชาต่างๆ


ที่มาบทความ..บ้านกับฮวงจุ้ย.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: