ดูอาชีพ ตามตำราหมอดูล้านนา

ดูอาชีพ
ดูอาชีพ ตามตำราหมอดูล้านนา

 

ดวงวันนี้ ตามตำราโบราณของชาวล้านานั้น เชื่อว่าแต่ละคนมีพื้นฐานชีวิตตามกาลกำเนิดของแต่ละคน จึงทำให้แต่ละคนมีความถนัดและความสามารถไม่เหมือนกัน แต่ทั้งนี้ความถนัดและความสามารถนั้นต้องปรากฏในความเหมาะสมถึงจะเจริญรุดหน้า ซึ่งสามารถยึดเป็นอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้เป็นอย่างดียิ่ง ดังนั้นการดูอาชีพที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเช่นกัน

        ตํารานี้จะต้องทราบเกณฑ์เดือน และดิถีวันที่ตนเกิดก่อนจึงจะคํานวณเพื่อทํานายได้

        เกณฑ์เดือน

 

เดือนแปด เกณฑ์เดือนคือ ๑
เดือนเก้า เกณฑ์เดือนคือ ๒
เดือนสิบ เกณฑ์เดือนคือ ๓
เดือนสิบเอ็ด เกณฑ์เดือนคือ ๔
เดือนสิบสอง เกณฑ์เดือนคือ ๕
เดือนเกี๋ยง เกณฑ์เดือนคือ ๖
เดือนยี่ เกณฑ์เดือนคือ ๗
เดือนสาม เกณฑ์เดือนคือ ๘
เดือนสี่ เกณฑ์เดือนคือ ๙
เดือนห้า เกณฑ์เดือนคือ ๑๐
เดือนหก      เกณฑ์เดือนคือ ๑๑
เดือนเจ็ด เกณฑ์เดือนคือ ๑๒


 

        ดิถีวัน

              

วัน ดิถีวัน
ขึ้น ๑ ค่ำ
ขึ้น ๒ ค่ำ
ขึ้น ๓ ค่ำ
ขึ้น ๔ ค่ำ
ขึ้น ๕ ค่ำ
ขึ้น ๖ ค่ำ
ขึ้น ๗ ค่ำ
ขึ้น ๘ ค่ำ
ขึ้น ๙ ค่ำ
ขึ้น ๑๐ ค่ำ ๑๐
ขึ้น ๑๑ ค่ำ ๑๑
ขึ้น ๑๒ ค่ำ ๑๒
ขึ้น ๑๓ ค่ำ ๑๓
ขึ้น ๑๔ ค่ำ ๑๔
ขึ้น ๑๕ ค่ำ ๑๕
แรม ๑ ค่ำ ๑๖
แรม ๒ ค่ำ ๑๗
แรม ๓ ค่ำ ๑๘
แรม ๔ ค่ำ ๑๙
แรม ๕ ค่ำ ๒๐
แรม ๖ ค่ำ ๒๑
แรม ๗ ค่ำ ๒๒
แรม ๘ ค่ำ ๒๓
แรม ๙ ค่ำ ๒๔
แรม ๑๐ ค่ำ ๒๕
แรม ๑๑ ค่ำ ๒๖
แรม ๑๒ ค่ำ ๒๗
แรม ๑๓ ค่ำ ๒๘
แรม ๑๔ ค่ำ ๒๙
แรม ๑๕ ค่ำ ๓๐

 


        เนื้อหาของตำราท่านกล่าวว่าให้เอาตัวเลขจุลศักราชเกิด (พ.ศ.เกิด-๑๑๘๑) ของเจ้าของชะตาตั้ง คูณด้วย ๑๒ บวกด้วยเกณฑ์เดือนที่เกิด เอา ๓๐ คูณ เอาดิถีวันเกิดบวก หารด้วย ๗ แล้วทายตามเลขเศษ

        เศษ ๑ ชาติเชื้อไพร่จะได้ขึ้นเป็นขุน ควรทำงานราชการ งานที่ต้องทำเพื่อคนหมู่มาก เป็นผู้นำ หรือผู้บริหารจะเจริญ

        เศษ ๒ ข่าม (อาสา) เจาขุนจะเป็นดี ควรทำงานอาสาเจ้านาย ประพฤติตนให้ถูกใจผู้บังคับบัญชาจะเจริญรุ่งเรือง

        เศษ ๓ เป็นมุขอามาตย์มนตรีมีเดช ควรทำงานราชการ เป็นหัวหน้างาน แม่ทัพ นายกอง

        เศษ ๔ เป็นวาณิชพ่อค้าขี่ม้าท่องเที่ยวขาย ควรทำงานเกี่ยวกับการค้าขาย

        เศษ ๕ เป็นสมณาจารย์ นายหนังสือจึงจะลือชาเกียรติก้อง ควรประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเขียน อาชีพครู หรือบวชเป็นสมณะ

        เศษ ๖ เลี้ยงสัตว์นานาใหญ่น้อย ไม่ต่ำต้อยอนาถา ควรประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การเกษตร

        เศษ ๐ ชอบด้วยหากินทางบาป ฆ่าเนื้อปลาขาย ค้าของผิดกฏหมาย เป็นเจ้ามือการพนัน

       

เรียบเรียงบทความโดย HoroscopeThaiza.com
อ้างอิง : สนั่น ธรรมธิ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: