หินพระธาตุสีวลี

หินพระธาตุสีวลี


 


ดวงวันนี้ ด้วยอำนาจบุญที่ท่านพระสีวลีได้บำเพ็ญสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติ เป็นปัจจัยส่งผลให้ท่านเจริญด้วยลาภสักการะ โดยมีเทพยาดา นาค ครุฑ และมนุษย์ทั้งหลาย นำมาถวายโดยมิ ขาดตกบกพร่อง ไม่ว่าท่านจะอยู่ในที่ใด ๆ ในป่า ในบ้าน ในน้ำ หรือบนบก เป็นต้นด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์ จึงทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัทตรัสยกย่องท่านในตำแหน่ง เอคทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทาง ผู้มีลาภมาก นับว่าท่านพระสีวลีเถระเป็นพระมหาสาวกอีกรูปหนึ่งที่ได้ช่วยกิจการ พระศาสนา แบ่งเบาภาระของพระบรมศาสดาเป็นอย่างมาก ท่านดำรงอายุสังขารโดยสมควรแก่กาลเวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพพาน

        อำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยนับเป็นอานุภาพที่สูงยิ่งกว่าสิ่งใดในสามโลก เพราะพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตสาวกทั้งหลายนั้น เป็นผู้หมดไปจากความสะดุ้งหวาดกลัว เป็นผู้พ้นโลกแล้ว และยังเปี่ยมด้วยอิทธิฤทธิ์ บุญฤทธิ์ พร้อมด้วยเมตตาคุณอันจะสุดประมาณมิได้ ในเหล่าพระอรหันตสาวกทั้งหลายนั้น พระสีวลีเป็นพระอรหันตสาวกพระองค์หนึ่งที่มีอานุภาพเป็นเลิศทางด้านโชคลาภ ท่านเป็นศิษย์ของพระสารีบุตร บวชเมื่ออายุ ๗ ขวบทันทีที่ปลงผมเสร็จก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยอิทธิฤทธิ์ทั้งปวงทันที นับว่าท่านเป็นพระอรหันตสาวกผู้เปี่ยมบารมีอย่างยิ่งพระองค์หนึ่ง ช่วงชีวิตของพระสีวลีนั้นกล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงทราบถึงบุญบารมีของพระสีวลีด้วยพระญาณของพระองค์เป็นอย่างดี และได้ทดสอบบารมีของพระสีวลีหลายครั้ง ีเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่บรรดาพระภิกษุทั้งหลาย


        เมื่อพระพุทธองค์ได้ทดสอบบารมีครบ 7 ครั้ง จนเป็นที่ประจักษ์แก่เหล่าพระภิกษุและบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย พระพุทธองค์จึงทำการแต่งตั้งให้พระสิวลีเถระเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศที่สุดทางด้านโชคลาภ คุณของพระสิวลีนั้นยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้น กล่าวขานกันว่าเมื่อท่านธุดงค์ไปที่ใด แม้ว่าสถานที่แห่งนั้นจะแห้งแล้วกันดาร แต่เมื่อทันทีที่ท่านก้าวบาทไปแล้ว สถานที่นั้นจะกลับกลายเป็นที่อุดมสมบูรณ์ทันที

        ด้วยเหตุนี้จึงเป็นคติทำให้ครูบาอาจารย์ยุคหลังทำการสร้างรูปเหมือนพระสิวลีไว้ประดิษฐานตามบ้านเรือน เพื่อให้เกิดอานิสงค์ทางความเจริญร่ำรวย อุดมสมบูรณ์ด้วยโชคลาภต่างๆ นาๆ ตัวแทนของพระสิวลีนั้นมีมากด้วยกันหลายอย่าง เช่น ยันต์พระสิวลี รูปปั้นพระสิวลี ซึ่งโดยมากจะมีสองลักษณะคือ ปางธุดงค์ และ ปางฉันอาหาร นอกจากนี้สิ่งพิเศษสุดที่เป็นตัวแทนของพระสิวลี คือ หินพระธาตุสีวลี


ที่มา...patthananบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: