Facebook Twitter
gPlus 

คติความเชื่อแบบคนโบราณ

ร่วมแชร์บุญ ที่มาของวันวิสาขบูชา จากปากคนโบราณ

123

30 พ.ค.61 11.05 น.

ร่วมแชร์บุญ ที่มาของวันวิสาขบูชา จากปากคนโบราณ

ทุกปี วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหก คือวันวิสาขบูชา วันที่อัศจรรย์ยิ่งที่พระศาสดาประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานตรงวันเดียวกันแต่ต่างปี มีความสำคัญอย่างไร คนไทยในฐานะพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนละเว้น อะไร อย่างไร จากการสั่งสอนคนโบราณบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ประเพณีวันวิสาขบูชา เริ่มต้นครั้งแรกตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ได้รับอิทธิพลมาจากลังกาในสมัยกรุงสุโขทัยคนไทยโบราณจะเข้าวัดทำบุญ ควรบำเพ็ญแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และ ทำให้จิตใจผ่องใส ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่เป็นผู้เบียดเบียนหรือทำร้ายผู้คนอื่น พร้อมทั้งอาจปฏิบัติรักษาศีล และตั้งตนไม่อยู่ในความประมาท

     วันวิสาขบูชาที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวันสำคัญ เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมด บังเอิญตรงกันทั้ง 3 เหตุการณ์ ทางพุทธศาสนาจัดว่าคือจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ โดยเหตุการณ์แรก เป็น วันประสูติ นางสิริมหามายามารดาพระพุทธเจ้าได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละ ในบริเวณที่เรียกว่าพระราชอุทยานลุมพินีวัน ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับพระนามว่า สิทธัตถะกุมาร ส่วนการตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือตอนเช้ามืดวันพุธ ขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนหก ปีระกา ก่อนพุทธศักราชสี่สิบห้าปี สิ่งที่ตรัสรู้ คือ อริยสัจสี่ เป็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการใต้ต้นมหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่สี่ แล้วบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน 3ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้เรียกว่า พุทธคยา ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม และวันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ทรงประชวรอย่างหนัก แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ป่าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานใต้ร่มสาลพฤกษ์ เมืองกุสินารา ก่อนวาระสุดท้ายของคืนวันเพ็ญเดือนหกพระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่าเรื่องความไม่ประมาท คนโบราณสอนลูกหลานว่าวันวิสาขบูชาควรไปทำบุญตักบาตรที่วัดในตอนเช้า กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวร ปล่อยนก ปล่อยปลา เป็นการช่วยชีวิตสัตว์ที่ใกล้กำลังจะตาย คนโบราณว่าเป็นการทำทาน ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล 5 ละเว้นการทำบาป ตอนเย็นจะเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่ำ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยเดินเวียนรอบโบสถ์ 3 รอบ

     คนโบราณมีการสั่งสอนเรื่องการให้ลูกหลานทำความดี ตระหนักเรื่องการทำบุญ ทำทาน ฟังธรรมคำสอน บ่มเพาะการเป็นคนดีกับคนรุ่นใหม่ ฉะนั้นการอยู่ใกล้พระสงฆ์ชีวิตจะรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน