Facebook Twitter
gPlus 

คติความเชื่อแบบคนโบราณ

เลขที่บ้านมงคล

7,778

12 ก.ย.52 12.18 น.


หลักการทางเคหศาสตร์ของชาวจีนโบราณนั้น แนะนำไว้ว่าเลขที่ ที่เป็นมงคลและมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด หากนำมาใช้เป็นเลขที่ของอาคารบ้านเรือน หรือสถานที่ดำเนินธุรกิจแล้ว จะทำให้มีแต่สิ่งดีๆ ไหลเวียนเข้ามาตามความหมายของตัวเลข ได้แก่

    เลขที่ 2, 5, 6, 8, 9 และ 10 ครับ ทั้ง 6 หมายเลขนี้เป็นตัวเลขที่ดี มีมงคล และมีความหมายที่แตกต่างกัน โดยให้ความหมายไว้ว่า 
    เลขที่ 2 หมายถึง การจะกระทำการสิ่งใดก็ง่ายดาย สำเร็จ ลุล่วง ไม่มีอุปสรรค ขัดขวาง
    เลขที่ 5 หมายถึง ความกลมกลืน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธาตุทั้ง 5
    เลขที่ 6 หมายถึง ความมั่งคั่ง มั่งมี ศรีสุข เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ
    เลขที่ 8 หมายถึง การนำมาซึ่งความร่ำรวย มั่งมี ด้วยเงินทอง ทรัพย์สมบัติ ทั้งที่เป็นมรดก ตกทอด และการทำมาค้าขาย หรือการดำเนินธุรกิจ
    เลขที่ 9 หมายถึง การมีอายุยืนยาว ทั้งเจ้าของและกิจการที่แผ่กว้าง หรือ ขยายสาขา ใหญ่โต
    เลขที่ 10 หมายถึง ความแน่วแน่ มั่นคง มั่นใจที่จะดำเนินการด้วยความถูกต้อง เด็ดเดี่ยว ซึ่งเป็นตัวเลขสุดท้ายที่หลักเคหศาสตร์ของชาวจีนแนะนำไว้ว่า มีความเป็นสิริมงคลต่ออาคารบ้านเรือนอันจะนำไปสู่สิ่งดีๆ ที่เข้ามาในการดำเนินชีวิตครับ

ดังนั้นหากอาคารบ้านเรือนหรือร้านค้า ร้านอาหารของแฟนๆ คนรักบ้าน มีเลขที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นกี่หมายเลขก็ตาม แต่เป็นทั้ง 6 หมายเลขนี้ ที่หลักการทางเคหศาสตร์แนะนำไว้ประกอบอยู่ด้วยกันแล้ว ก็จะยิ่งเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านสมาชิกในครอบครัว และการดำเนินชีวิตได้ดียิ่งๆ ขึ้นไปครับ

เรื่องจาก Forward Mail                 บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน